12214003_537709249726410_915150906_o Adam
1. Kyu
IMAG0339 Saif
1. Kyu
IMAG0352 Suleyman
1. Kyu
IMAG0337 Lukas
1. Kyu
IMAG0355 Simon
1. Kyu
IMAG0336 Hassan
9. Kyu
IMAG0335 Hussein
9. Kyu
IMAG0350 Ali
2. Kyu
 IMAG0342 Saichan
1. Kyu
IMAG0373 Matteo
1. Dan
 IMAG0415_BURST002_COVER Martin
4. Kyu
—- —-
….
—- —-
….
—- —-
….
—- —-
….