Adam
1. Kyu
Saif
1. Kyu
Suleyman
1. Kyu
Junus
5. Kyu
Simon
1. Kyu
Wis Ali
1. Kyu
Magomed
2. Kyu
Amin 
1. Kyu
Kurt
1. Kyu
Saichan
1. Kyu